Vi understøtter desværre ikke din Browser. Vær venlig at opdaterer til Internet Explorer 10 eller nyere.

 

Generelle brugerbetingelser

Se fortrolighed, IT og sikkerhedspolitik længere nede. 

 

1.0 Indledning

Driften af hjemmesiden håndteres af ReQruiting ApS, Galoche Allé 15, 4600 Køge, Danmark. Nedenunder er beskrevet ReQruitings betingelser for brug af platformen, databehandlingsaftale, datapolitik, fortrolighedspolitik, spampolitik, privatlivspolitik, samt IT og sikkerhedspolitik.

 

2.0 Betingelser

Adgang til brug af ReQruitings platform forudsætter enten oprettelse af en kandidatprofil eller en virksomhedsprofil, som er tilknyttet en gratis eller betalt abonnementsløsning. En virksomhedsprofil skal have et lovligt registreret CVR nummer tilknyttet profilen. Nedenstående indeholder de juridiske vilkår og betingelser, som du accepterer når du anvender ReQruitings online services eller ReQruitings konsulenttjenester. Aftalen kan afreguleres hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning hertil.

En virksomhedsprofil er begrænset til de bestemte personer angivet i virksomhedens profil som primær kontaktperson eller bruger, herefter nævnt som bruger eller brugere. Hvis du agerer på vegne af en anden person, som forretningsenhed, et selskab mv, godkender du, at du er bemyndiget til at acceptere denne gratis eller betalte abonnementsaftale. Den juridiske enhed i abonnementsaftalen er dig, dig selv eller den virksomhed, du har angivet i firmaprofilen, herefter nævnt som kunden.

En kandidatprofil er begrænset til privatpersonen selv og giver kandidaten mulighed for at søge opslåede stillinger, herefter nævnt som kandidaten.

 

3.0 Ydelser, herunder ikræfttræden, ophør og betalingsbetingelser

ReQruiting er en online rekrutteringsløsning bestående af software udviklet af ReQruiting.

Tjenesten kan omfatte support eller konsulentydelse, der enten udbydes gratis, via abonnement, eller gennem en separat aftale.

Tjenesten er en standardservice og ReQruiting garanterer ikke, at de opfylder kundens særlige krav, eller at brugen af ​​tjenesten vil føre til konkrete resultater for kunden.

ReQruitings online rekrutteringsservice understøtter de mest almindelige browsere i deres seneste versioner. ReQruitings online rekrutteringsservice bliver opdateret løbende til at understøtte nye browsere og nye versioner af eksisterende browsere, efterhånden som de bliver almindeligt tilgængelige i markedet.

 

3.1 Abonnementsvilkår

Kunden gøres opmærksom på, at abonnementstjenester består af digital service, og du derfor ikke har ret til at afslutte dit abonnement inden udgangen af en abonnementsperiode, efter at du er begyndt at bruge tjenesten. Undtaget er det gratis abonnement som kan opsiges med det samme.

Brugen af ReQruitings services er begrænset til de specifikke kunder, der er angivet i virksomhedens profil som primær kontaktperson eller bruger, og efterfølgende oprettet bruger eller brugere. Hver bruger får et unikt individuelt brugernavn og dertilhørende adgangskode. Brugernavne og adgangskoder kan ikke overføres til en anden kunde/person uden accept af ReQruiting.

Betalingsabonnementet træder i kraft når kunden som er den primære kontakt beskrevet under virksomhedsprofilen vælger ydelsen og betaling er sket. Hvis abonnement ikke afsluttes inden udgangen af ​​en abonnementsperiode, vil abonnementet fortsætte i en ny abonnementsperiode, fortløbende, og betaling bliver automatisk krediteret fra kundens kreditkort-konto, der blev anvendt ved forrige måneds betaling af abonnementet. Kunden godkender hermed sådan en automatisk betaling. Abonnementet fortsætter på samme vilkår i en ny abonnementsperiode, af samme længde som den foregående abonnementsperiode, medmindre den opsiges før slutningen af ​​den aktuelle abonnementsperiode af kunden. Dette kan ske ved at logge ind på sin profil og afmelde abonnement under kontoindstillingerne, eller den kan opsiges inden udløbet af den nuværende abonnementsperiode, via en e-mail til ReQruiting.

En gratis konto/gratis abonnement afsluttes indtil den opsiges af brugeren eller af ReQruiting. Dette kan ske ved at logge ind på sin profil og slette sin profil under kontoindstillingerne eller via en e-mail til ReQruiting.

Ved ophør af tjenesterne sletter ReQruiting alle personoplysninger der er tilknyttet virksomheds- eller kandidatprofilen, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

 

3.2 Betalingsvilkår for konsulentydelser

Platformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling eller via bankoverførsel af købte konsulentydelser. Betaling opkræves først efter konsulentydelsen er leveret. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage netto, efter konsulentydelsen i platformen er markeret som leveret. Ved forsinket betaling opkræves et rykkergebyr, der p.t. er på 100,- kr.

Ved betaling med kreditkort tilføres et transaktionsgebyr afhængig af det anvendte kort. Prisen for konsulentydelsen vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden. Kunden får automatisk genereret en faktura.

 

3.2.1 ReQruitings forpligtigelser i forbindelse m/konsulentydelser.

ReQruiting behandler data og personoplysninger på vegne af kunder, som et led i at understøtte kunden i et rekrutteringsforløb. Formålet med at indsamle personoplysninger er at vurdere og kontakte kandidater som er interesserede i og kvalificerede til nuværende eller kommende ledige stillinger. 

Dataene bliver behandlet efter følgende principper. Medmindre andet er aftalt er ReQruiting både dataansvarlige og databehandler, eller at i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

ReQruiting behandler de almindelige og følsomme personoplysninger som kandidaterne afgiver i forbindelse med de fremsender en jobansøgning til ReQruiting. Det er alene de personoplysninger kandidaterne har indtastet i ansøgningsformularen, og de dokumenter de har vedhæftet, som registreres.

De almindelige oplysninger er f.eks. identifikationsoplysninger såsom kandidatens navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

Følsomme oplysninger er f.eks. oplysninger om helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., oplysninger om medlemskab af en fagforening, oplysninger om strafbare forhold samt andre tilsvarende rent private forhold, f.eks. om at en medarbejder er bortvist fra jobbet på grund af en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet. En personlighedstest vil som regel også skulle betragtes som en følsom oplysning.

ReQruiting sikrer kunderne samtykke fra kandidaterne til at opbevare og behandle følsomme og nødvendige oplysninger som kandidaten afgiver. Således skal kandidaterne aktivt acceptere at virksomheden, kandidaten søger job hos, kan behandle kandidatens personoplysninger som kandidaten har indtastet og vedlagt.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til virksomheden.

Personoplysningerne opbevares i 6 måneder efter endt ansættelsesforløb hvorefter de slettes. Dette sker automatisk når ansættelsen afsluttes på platformen.

Personoplysninger som indsamles deles ikke med tredjepart.

ReQruiting sikrer at kandidaten i forbindelse med rekrutteringen får oplyst; 

 • Hvilke almindelige og følsomme oplysninger som behandles.
 • At kandidaten har ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
 • At kandidaten har ret til af få slettet oplysningerne / ansøgningen, og tage sit samtykke tilbage.
 • At kandidaten har ret til at gøre indsigelse mod uberettiget databehandling.
 • At kandidaten har ret til at klage til Datatilsynet.
 • At det i visse tilfælde kan være aktuelt at indhente følsomme oplysninger, såsom straffeattest, etc. Såfremt det er relevant for den stilling kandidaten søger, vil virksomheden kandidaten søger job hos, indhente samtykke forinden dette sker.

Derudover følger ReQruiting sin egen datapolitik i overensstemmelse med databehandlingsaftalen. Se afsnit 5.0 databehandlingsaftalen for mere information.

 

3.3 Vilkår for køb af annoncer

Køb af annoncering sker altid via platformens betalingsmodul der giver mulighed for online betaling. Der ydes ingen fortrydelsesret til købet efter jobannoncen er blevet publiceret i valgte annoncemedier.

Ved betaling med kreditkort tilføres et transaktionsgebyr afhængig af det anvendte kort. Prisen for jobannoncen vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden. Kunden får automatisk genereret en faktura.

Ved køb af jobannonce gives ReQruiting en ikke-eksklusiv, royaltyfri ret at gengive og kommunikerere navn og varemærke for kunden på eksterne jobportaler såsom linkedin.com, facebook.com, Jobindex etc. ReQruitings gives samtidig ret til på vejne af kunden at acceptere de til en hver tid gældende vilkår og betingelser for annoncering hos de eksterne jobportaler.

ReQruiting forbeholder sig retten til at nægte at distribuere jobannoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller ReQruitings interesser.

 

3.4 Pris og betalinger

Alle priser er angivet uden moms og andre afgifter. ReQruiting kan justere priserne på servicen til at træde i kraft fra en ny abonnementsperiode, med en skriftlig meddelelse til kunden minimum 30 dage før påbegyndelsen af ​​en ny abonnements periode

 

4.0 Registrering

Kunden og kandidaten er forpligtet til at give fuldstændige og præcise oplysninger, når kunden og kandidaten opretter en virksomhedsprofil, kandidatprofil, primær kontakt eller bruger. ReQruiting skal notificeres med det samme om eventuelle ændringer i disse oplysninger.

Kunden og kandidaten skal sikre en sikker og fortrolig opbevaring af bruger og adgangskode for servicen. Hvis kunden eller kandidaten bliver opmærksom på at brugernavn eller password bliver misbrugt, eller enhver anden uautoriseret brug af servicen finder sted, skal kunden / kandidaten informere ReQruiting herom med det samme.

Hvis ReQruiting har en sandsynlig årsag til at mistænke ethvert misbrug af ReQruiting online rekrutteringsservice, skal ReQruiting informere kunden / kandidaten, samt træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder nægtelse af adgang til tjenesten.

 

5.0 Databehandlingsaftale.

Brug af tjenesten vil indebære at ReQruiting vil behandle data, herunder personlige oplysninger, der tilhører kunden / kandidaten. Derfor vil dette abonnement udgøre en databehandlingsaftale mellem ReQruiting og kunden, med ReQruiting som databehandler og kunden som den dataansvarlige. Når aftalen accepteres sker det ud fra de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Databehandlingsaftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

Databehandlerens behandling af personoplysninger sker som et led i at understøtte kunden, den dataansvarlige, i et rekrutteringsforløb.

Databehandleraftalen og et given rekrutteringsforløb er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.

Datapolitikken indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen. Yderligere indeholder Datapolitikken en nærmere instruks om, hvilken behandling databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.

 

5.1 Datapolitikken

ReQruiting behandler data og personoplysninger på vegne af kunder som et led i at understøtte kunden, den dataansvarlige, i et rekrutteringsforløb, og efter nedenstående model, medmindre andet er aftalt med den dataansvarlige, eller at i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

ReQruiting behandler de almindelige og følsomme personoplysninger som kandidaten har indtastet i ansøgningsformularen, og de dokumenter de har vedhæftet som registreres og behandles. De almindelige oplysninger er f.eks. identifikationsoplysninger så som kandidaten navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn m.m.

Følsomme oplysninger er f.eks. oplysninger om helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., oplysninger om medlemskab af en fagforening, oplysninger om strafbare forhold samt andre tilsvarende rent private forhold, f.eks. om at en medarbejder er bortvist fra jobbet på grund af en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet. En personlighedstest vil som regel også skulle betragtes som en følsom oplysning.

ReQruiting sikrer på vegne af ReQruitings kunder samtykke fra kandidaterne til at opbevare og behandle følsomme og nødvendige oplysninger som kandidaten afgiver.

Personoplysningerne opbevares i 6 måneder efter endt ansættelsesforløb hvorefter de slettes. Dette sker automatisk når ansættelsen afsluttes på platformen. Ved en konkret ansættelse gemmes almindelige personoplysninger til ansættelsesforholdet ophører, mens personfølsomme oplysninger altid slettes uanset om kandidaten ansættes eller ej.

Personoplysninger som indsamles via ReQruiting deles ikke med tredjepart uden skriftlig aftale med den dataansvarlige.

ReQruiting sikrer på vegne af ReQruitings kunder, at kandidaten i forbindelse med rekrutteringen får oplyst; 

 • Hvilke almindelige og følsomme oplysninger som behandles.
 • At kandidaten har ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
 • At kandidaten har ret til af få slettet oplysningerne / ansøgningen, og tage sit samtykke tilbage.
 • At kandidaten har ret til at gøre indsigelse mod uberettiget databehandling
 • At kandidaten har ret til at klage til Datatilsynet.

 

5.2 Sikkerhedsforanstaltninger

ReQruiting har sikret sig passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at data behandlet i ReQruitings og underdatabehandler udbyders it-system, ikke ødelægges eller på anden måde misbruges. ReQruiting tilstræber at tjenesten drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it-praksis. Men ReQruiting kan ikke garantere fejlfri funktionalitet, herunder, at tjenesten er beskyttet mod hackerangreb eller anden uautoriseret adgang til de tjenester, dvs. i form af uautoriseret adgang til it-systemerne ReQruitings serviceløsninger er baseret på.

Når dette er sagt, har ReQruiting designet tjenesten i overensstemmelse med god faglig praksis i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyn tagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici. Alt sammen med henblik på at modstå hackerangreb og enhver anden uautoriseret adgang, således at tjenesten på alle tidspunkter er operationel og tilgængelig for kunden / kandidaten, og at specifikke transaktioner til enhver tid, eller enhver given tid kan udføres. ReQruiting kan lukke adgangen til tjenesten helt eller delvist af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Hvis rimeligt muligt, skal ReQruiting forud hertil give kunden / kandidaten besked inden.

Ovenstående forpligtelse indebærer, at ReQruiting løbende foretager en risikovurdering, og herefter gennemfører foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:

 • Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
 • Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester.
 • Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 • En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed

 

5.2.1 Autoriseret adgang

ReQruiting har via unikke kundelogin sikret at det ikke er muligt at få adgang til almindelige og personfølsomme oplysninger uden aktivt at være blevet tildelt adgang til oplysningerne. Det fordrer som tidligere beskrevet at kunden skal sikre en sikker og fortrolig opbevaring af bruger og adgangskode for servicen. Hvis kunden bliver opmærksom på, at brugernavn eller password bliver misbrugt, eller enhver anden uautoriseret brug af servicen finder sted, skal kunden informere ReQruiting herom med det samme. Således gælder følgende politikker:

 • Databehandleren sikrer at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned hvis autorisationen fratages eller udløber.  
 • Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvarlige.
 • Databehandleren sikrer at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
 • Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

 

5.3 Tilsyn

Den dataansvarlige kan – hvis det findes nødvendigt – vælge at initiere og deltage i en fysisk inspektion hos underdatabehandleren. Dette kan blive aktuelt såfremt den dataansvarlige vurderer at databehandlerens tilsyn med underdatabehandleren ikke har givet den dataansvarlige tilstrækkelig sikkerhed for at behandlingen hos underdatabehandleren sker i overensstemmelse med denne databehandleraftale.

Den dataansvarliges eventuelle deltagelse i et tilsyn hos underdatabehandleren ændrer ikke ved at databehandleren også herefter har det fulde ansvar for underdatabehandlerens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og denne databehandleraftale.

Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor som er bemyndiget af den dataansvarlige.

Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

Databehandlerens og underdatabehandleres eventuelle udgifter i forbindelse med afholdelse af et fysisk tilsyn/en inspektion hos underdatabehandleren er den dataansvarlige uvedkommende – uanset at den dataansvarlige har initieret og eventuelt deltaget på et sådant tilsyn.  

 

5.4 Gensidige forpligtelser

5.4.1 ReQruitings forpligtigelser

Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.  

Dette indebærer at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

 • Oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 • Oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 • Den registreredes indsigtsret
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse
 • Retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

 • Forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
 • Forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder. 
 • Forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 • Forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 • Forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen

ReQruiting opbevarer data på en sikker måde, og må ikke videregive sådanne oplysninger uden tilladelse fra kunden / kandidaten. ReQruiting yder en sikker teknisk platform der skal overvåges og vedligeholdes af en velrenommeret hostingleverandør, jf ReQruiting sikkerheds- og privatpolitik.

ReQruiting bruger en tredjeparts cloud-platform til hosting. Udbyderen af cloud-platformen er dermed en underdatabehandler. Ved indgåelse af abonnementsaftalen giver kunden ReQruiting myndighed til at indgå en underdatabehandleraftale på vegne af kunden med den som udbyder af cloud-platform, forudsat at underdatabehandler opretholder et sikkerhedsniveau svarende til eller bedre end ReQruitings sikkerheds- og privatpolitik.

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandler:

Simple Solution P/S - Galoche Allé 14 - 4600 Køge - Danmark - CVR-nr.: 39317850

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen af ovennævnte underdatabehandlere til netop den behandling som er beskrevet. Databehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling end aftalt eller lade en anden underdatabehandler foretage den beskrevne behandling. 

Kunden kan modtage mere information om underdatabehandler ved at kontakte ReQruiting.

 

5.4.1.1 ReQruiting databehandlingspolitik

Databehandleren opfylder de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).

Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik oplysning til den dataansvarlige.

Databehandleren skal underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere, og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

Når databehandleren har den dataansvarliges godkendelse til at gøre brug af en underdatabehandler sørger databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som dem der er fastsat i denne databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, på en sådan måde at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er således ansvarlig for – igennem indgåelsen af en underdatabehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de forpligtelser, som databehandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og denne databehandleraftale med tilhørende bilag.

Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.   

 

5.4.2 Kundes forpligtelser

Kunden er forpligtet til - ved brug af ReQruitings online services - at overholde de retningslinjer som ReQruiting har beskrevet, herunder denne abonnementsaftale. Kunden må ikke forsøge at bryde ind i underliggende database til ReQruiting eller andre systemressourcer. Ligeledes må servicen ikke bruges på nogen måde, der kan siges at være til skade for ReQruiting eller en tredjepart, og derfor ikke må anvendes til formål, som for eksempel spam.

Kunden garanterer ReQruiting at kundens brug af tjenesten er lovlig i forbindelse med al gældende lovgivning i et land hvor servicen anvendes, herunder at være i overensstemmelse med enhver marketingslov og enhver databeskyttelseslov. Kunden er eneansvarlig for kandidaterne og tredjemand for ethvert krav som følger af kundens brug af service.

Denne aftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser som, efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning, direkte er pålagt databehandleren.   Således er:

 • Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
 • Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.
 • Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling som databehandleren instrueres i at foretage.

 

5.5. Underretning om brud på persondatasikkerheden

Databehandleren underretter, uden unødig forsinkelse, den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.

Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 72 timer efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer. 

I overensstemmelse med denne aftale, skal databehandleren - under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden.

Det kan betyde at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden: 

 • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
 • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger

 

6.0 Kundens intellektuelle ejendomsrettigheder (IP)

Kunden besidder alle rettigheder til dataene, herunder data på kundens ansatte, ansøgere eller kunden, og enhver relateret information som er opstået i forbindelse med brug af servicen.

ReQruiting har alle rettigheder til tjenesten og dens enkelte dele, herunder navn, logo, programmering, databaser, design, grafik og tekster. Undtaget er hvis materialet oprindeligt hører til kunden. Dette gælder også for alt andet materiale givet til kunden

Kunden må ikke, uden en skriftlig aftale med ReQruiting, bruge tjenesten eller andet materiale, hvortil ReQruiting har rettighederne. Men kunden erhverver brugsretten til data, som følge af konsulentarbejde udført af ReQruiting på vegne af kunden. Kundens licens til service og andet materiale, som kunden erhverver brugsret eller ophavsret til, er betinget af kundens betaling af vederlag aftalt. Hver af parterne skal holde den anden part skadesløs for tab opstået som følge af krav fra tredjemand om oplysninger, design, specifikationer, software, data og andre enheder, der leveres af den pågældende part krænker tredjemands rettigheder.

 

7.0 Skader

Parterne er erstatningsansvarlige efter de generelle regler for dansk lov. Men ReQruiting er ikke ansvarlig for indirekte tab af data. Således er ReQruiting ikke ansvarlig for tabt data på grundlag af analysen udarbejdet ved hjælp af ReQruitings services.

Derudover kan ReQruiting ikke holdes ansvarlig for tab, der direkte eller indirekte, kan henføres til en systemfejl, medmindre dette er sket på grund af forsæt eller grov uagtsomhed fra ReQruiting. ReQruiting vedkender at data / ansøgerne indsamles på vegne af kunden og at rettigheder til disse data tilhører kunden. Dog forbeholder ReQruiting sig retten til at analysere kundernes og kandidaternes brug af tjenesten med henblik på at forbedre de tjenester, samt tilbyde hjælp og rådgivning, gennem e-mails, eller via ReQruitings online rekrutteringsservice.

 

8.0 Force Majeure

Parterne er i intet tilfælde ansvarlig for skaderne som disse forretningsbetingelser gælder, hvis manglende opfyldelse skyldes force majeure. Force Majeure forstås i denne situation som strejke, lockout, krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og brand, uden at parterne kontrollerer og som parterne ved underskrivelsen af ​​aftalen, hverken kunne forudse, eller burde have undgået

 

9.0 Fortrolighed

Hver af parterne forpligter sig til at holde viden, forretningshemmeligheder, kundeinformationer og / eller andre fortrolige oplysninger, fortroligt.

Tavshedspligten gælder ikke for oplysninger som var offentlig tilgængelige på tidspunktet for aftalen, eller hvis den anden part kan bevise, at den part der modtager sådanne oplysninger allerede var bekendt med de oplysninger når de modtages, eller hvis de pågældende oplysninger ellers var offentlige lovligt til modtageren på dette tidspunkt i time.

Hver af parterne forpligter sig til for den anden part, at pålægge en lignende tavshedspligt om medarbejderne og underleverandører.

 

10.0 Brud 

Ingen tilbagebetaling skal finde sted i tilfælde af opsigelse fra kundens side.

Abonnementet kan annulleres øjeblikkeligt i tilfælde af materielle overtrædelser begået af den anden part, som ikke er blevet afhjulpet inden for udløb af et skriftligt varsel på tredive dage fra den misligholdende part. Materielle brud opstår, hvis:

 • Kunden anvender servicen i strid med deres formål.
 • Kunden ulovligt kopierer varemærker, software eller andre elementer, der tilhører ReQruiting
 • Kunden forbigår de forpligtelser i abonnementets betingelserne
 • Kunden giver, uden samtykke fra ReQruiting, tredjepart, som ikke er ansat af virksomheden, adgang til servicen.

I tilfælde af aflysning på grund af kundens væsentlige misligholdelse vil eventuelle forudbetalte beløb ikke refunderes. I tilfælde af aflysning på grund af væsentlig misligholdelse hos ReQruiting, eller hvis aftalen opsiges af ReQruiting, vil eventuelle forudbetalinger vedrørende selve abonnementsperioden blive refunderet på pro rata basis.

Herudover er kunden ikke berettiget til nogen tilbagebetalinger i forbindelse med aflysning. Hvis kunden ønsker at gøre indsigelse mod en defekt i servicen, skal dette ske uden unødig forsinkelse og senest en uge efter forekomst af defekten. ReQruiting kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i servicen, som kunden ikke har gjort indsigelse mod senest seks måneder efter servicen er leveret til kunden.

 

11.0 Kommunikation

ReQruiting sender dig lejlighedsvis forretningsmæssig og servicerelateret kommunikation, såsom fakturering, ændringer i vores tjenester eller politikker, en velkomst e-mail, når du registrerer dig. Du kan ikke fravælge at modtage disse meddelelser, da de er nødvendige for at tilbyde vores tjenester til dig. Dette kan ske før og efter ansættelsesprocessen og kan ske via mail og telefon.

 

12.0 Domstole og lov

Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med dette abonnement, eller aftaler hvor disse vilkår for abonnementer gælder, skal indbringes for domstolene, med Københavns Byret som første instans. Dansk lov er her gældende.

 

13.0 Vilkår for kandidater

Kandidaten gøres opmærksom på ved oprettelse af kandidat profil at de informationer du giver ReQruiting adgang til, alene vil blive behandlet af ReQruiting, som led i et rekrutteringsforløb med ReQruiting eller ReQruitings brugere. Læs mere om Datapolitikken nedenunder. Dine data vil kun blive overført til andre lande udenfor EU, f.eks. USA, hvis det er relevant for processen.

Hvis du accepterer at blive en del af ReQruiting Database, opbevarer ReQruiting de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med registrering af dit CV i CV-databasen. Du kan til enhver tid vælge at slette din profil ved at logge ind på din profil, eller ved at kontakte ReQruiting. ReQruiting vil kontakte dig efter 6 måneder og hvert andet år, i det tilfælde, at du ikke sletter profilen, og spørge om du stadig ønsker at være en del af ReQruitings CV Database.

Desuden skal du, kandidaten, - i forbindelse med registrering af dit CV og din profil i ReQruitings CV-database eller når du ansøger et job – give samtykke til, at ReQruiting og ReQruitings brugere kan behandle dine almindelige og personfølsomme oplysninger. Det er alene de personoplysninger du, som kandidat, har registreret og de dokumenter du har vedhæftet. Virksomheden som du søger job hos får adgang til din profil og dine data, som du har registreret, i op til 6 måneder.

Du bør derfor kun afgive personoplysninger som er relevante i forhold til jobprofilen som efterspørges i stillingsopslaget, eller som er relevante for at blive kontaktet i forhold til et nyt job. Formålet med at indsamle personoplysninger er at vurdere og kontakte kandidater som er interesserede i og kvalificerede til nuværende eller kommende ledige stillinger. Personlige oplysninger i din ansøgning benyttes derfor udelukkende af den/de personer som deltager i rekrutteringsprocessen og vil blive behandlet fortroligt.

Du har som ansøger ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling og ret til at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


 

Fortrolighedspolitik

 

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan ReQruiting håndterer dine personlige oplysninger og data. Vi sætter pris på, at du stoler på os. Denne fortrolighedspolitik er gældende for alle produkter, serviceydelser og webydelser, som tilbydes af ReQruiting ApS

 

Hvis du er ansøger til en stilling

Rekrutteringen administreres af en primær kontakt fra det ansættende firma. ReQruiting er en platform for rekruttering og indsamler dine data, som du sender / Uploader til ophavsmand. Hvis du har spørgsmål om en rekruttering, skal du kontakte den primære kontakt direkte, da ReQruiting ikke er ansvarlig for rekrutteringen.

Vi sælger ikke dine data til tredjeparter. ReQruiting sælger eller videregiver ikke dine dataer til tredjeparter eller marketingfolk. ReQruiting fungerer blot som forvalter på vegne af ophavsmændene til rekrutteringen, som styrer dine data.

Alle data lagres på servere, der befinder sig i EU.

Information, som ReQruiting indsamler direkte fra dig

Registreringsinformation Du skal have en ReQruiting-konto, før du kan ansøge en stilling på ReQruiting. Når du registrerer dig til en konto, indsamler vi dit brugernavn, din adgangskode og din e-mailadresse, telefonnummer, adresse, kompetence- og virksomhedsregistrering.

CV og Dokumenter. Vi gemmer dine ansøgningsdata. Efter endt rekrutteringsforløb, sletter Virksomheden og ReQruiting dine oplysninger senest seks måneder efter rekrutteringsprocessen er slut.

Information om dig, som vi indsamler indirekte eller passivt, når du har udvekslinger med os

Brugsdata. Vi indsamler brugsdata om dig, når du har udvekslinger med vores tjenester. Dette kan omfatte hvilke websider du besøger, hvad du klikker på, hvornår du udførte disse handlinger, osv. Desuden, som de fleste websites i dag, gemmer vores webservere logfiler, der registrerer data hver gang en enhed tager adgang til de pågældende servere. Logfilerne indeholder data om arten af hver adgang, herunder oprindelige IP-adresser, internetudbydere, hvilke filer blev vist på vores site (f.eks. HTML-sider, grafik osv.), operativsystemversioner og tidsstempler.

Enhedsdata. Vi indsamler data fra enheden og det program, du bruger til at få adgang til vores tjenester, såsom IP-adresse, operativsystemversion, enhedstype, system og ydeevne, samt browsertype. Vi kan også udlede den geografiske placering ud fra din IP-adresse.

Henvisningsdata. Hvis du kommer til en ReQruiting-website fra en ekstern kilde (f.eks. et link på en anden website eller i en e-mail), registrerer vi oplysninger om kilden, der henviste dig til os.

Cookies. ReQruiting bruger cookies og lignende teknologier på vores websites. Cookies er små datafiler, som vi gemmer på den enhed, du bruger til at få adgang til vores tjenester, så vi kan genkende tilbagevendende brugere. Hver cookie udløber efter et bestemt stykke tid, afhængigt af hvad vi bruger den til.

Google Analytics. Udover ovenstående har vi på vores websites og i andre tjenester implementeret visse Google Analytics-funktioner, der understøtter visning af reklamer, herunder re-targeting.

Hvorfor indsamler vi data?

Generelt bruger vi de oplysninger, vi indsamler fra dig i forbindelse med at forbedre Servicen. Vi udfører internt statistiske og andre analyser af oplysninger, som vi indsamler til at analysere og måle brugeradfærd og tendenser, for at forstå, hvordan ReQruitings servicer for at overvåge, fejlfinde og forbedre vores service, herunder for at hjælpe os med at vurdere eller udvikle nye funktioner. ReQruiting bruger dine oplysninger til interne formål, som er designet til at holde vores service sikre og operationel, såsom fejlfinding og afprøvning, og til serviceforbedring, marketing, forskning og udviklingsformål.

 • For at håndhæve vores brugsbetingelser.
 • For at forhindre eventuelle ulovlige aktiviteter.
 • For at screene for og forebygge uønsket eller upassende aktivitet.
 • For at oprette nye tjenester, funktioner eller indhold.
 • For at gøre oprettelse af konto og login-proces nemmere.
 • For at kontakte dig vedrørende din service eller konto.
 • For at reagere på juridiske anmodninger og forebygge skade.

 

Dine rettigheder til dine oplysninger?

Du kan Opdatere og annullere dine kontooplysninger. Du kan opdatere din registrering og ændre kontooplysninger på din egen siden. Oplysningerne opdateres med det samme. Hvis du sletter din konto, vil det medføre, at alle dataerne på kontoen bliver slettet fra vores systemer permanent inden for en rimelig tidsperiode.

 

Hvis du starter en rekruttering

Dataene på kandidaterne ejes af dig. Ikke kun det, men ReQruiting behandler dine Rekruttering, som om de var private. Vi beskytter Kandidaternes data. Læs vores sikkerhedspolitik for at få flere oplysninger.

 


 

IT - Sikkerheds politik

 

Denne Sikkerhedspolitik har til formål at skabe gennemsigtighed i forhold til vores sikkerhedsinfrastruktur og -procedurer som en hjælp til at forsikre dig om, at dine data beskyttes på hensigtsmæssig vis.

 

Brugersikkerhed

Fortrolighed: Vi har en omfattende fortrolighedspolitik, der giver et meget detaljeret overblik over, hvordan vi håndterer vores data, herunder hvordan vi bruger dine data, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Opbevaring af data: Alle ReQruitings brugerdata, Befinder sig i EU og gemt på veletableret datacentre. Disse datacentre omfatter alle de nødvendige fysiske sikkerhedsmæssige kontrolfunktioner, som du ville forvente i et datacenter nu om stunder.

Tilgængelighed Servere har redundante interne og eksterne strømforsyninger. Løbende overvågning af oppetid

Hyppighed af backup: Backups forekommer dagligt mange helt forskellige geografiske steder.

Netværkssikkerhed. Systemfunktionalitet og designændringer verificeres i et isoleret testmiljø (“sandbox”) og udsættes for funktionelle og sikkerhedsmæssige test før implementering i aktive produktionssystemer. Firewalls begrænser adgang.

Serviceleverandører: Vi screener vores serviceleverandører og forpligter dem kontraktligt med passende fortroligheds- og sikkerhedsforpligtelser, hvis de håndterer brugerdata.

Implementering: Vi implementerer kode med hævne mellemrum, hvilket giver os evnen til at reagere hurtigt, såfremt der bliver opdaget en fejl eller sikkerhedsrisiko i vores kode.

 

Dit ansvarsområder

Dine datas sikkerhed afhænger også af, at du sørger for at opretholde sikkerheden for din konto ved at bruge tilstrækkeligt komplicerede adgangskoder og gemme dem på sikker vis. Du bør også sikre, at du har tilstrækkelig sikkerhed på dine egne systemer

 

Håndtering af brud på sikkerheden

På trods af vores bedste bestræbelser er ingen metoder til transmission over internettet og ingen metoder til elektronisk lagring helt sikre. ReQruiting kan ikke garantere fuldstændig sikkerhed. Hvis ReQruiting finder et brud på sikkerheden, vil vi underrette de påvirkede brugere om dette, så de kan handle på passende vis for at beskytte deres data. Vores procedurer for underretning ved brud er i overensstemmelse med vores forpligtelser under forskellige stats- og føderale love og regler, såvel som alle regler og standarder for branchen, som vi overholder. Procedurerne for underretning i tilfælde af brud omfatter e-mailbeskeder eller offentliggørelse af en meddelelse på vores website.

Har du oplevet brud eller ønsker mere information, kan du kontakte IT sikkerhedsansvarlig på info@ReQruiting.com.

 


 

Spam politik

 

Brugen af ReQrutings websted og serviceydelser er omfattet af denne politik. Hvis du på noget tidspunkt overtræder disse politikker, som er fastlagt af ene og alene af ReQruiting ApS, kan vi advare dig eller suspendere eller opsige din konto. Bemærk venligst, at vi i overensstemmelse med ReQruitings Brugsbetingelser til enhver tid kan ændre denne politik. Det er dit ansvar at holde dig opdateret med og overholde denne politik

ReQruiting har en nul-tolerance-politik over for spam. Det betyder, at alle kandidater skal have accepteret at modtage meddelelser fra afsenderen, dvs. dig / Kunden. Abonnentkonti, der sender uopfordrede e-mail-meddelelser, kan blive opsagt.

Du / Kunden er ansvarlig for at sørge for, at de e-mail-meddelelser, du sender i forbindelse med dine rekruttering, ikke forårsager klager om uønsket post eller øger frastødsraten udover branchestandarden. Hvis ReQruiting fastslår, at dit niveau for klager om uønsket post eller frastødsrate er højere end branchestandarden, har ReQruiting efter eget skøn retten til at suspendere eller standse din brug af deres websted og service.

 

E-mail Begrænsninger

Kunden / Du kan kun bruge ReQruiting til at sende e-mails til kandidater, som har givet dig tilladelse til at sende dem mails. Hvis du ikke har bevis for, at hver enkelt kandidat på din har tilmeldt sig modtagelse af dine e-mails, skal du ikke importere dem i ReQruiting.

E-mails, som du sender via ReQruiting, skal have en gyldig svar-til-e-mail-adresse, som ejes eller styres af dig.

Kunden / Du må ikke bruge en kandidat e-mails til at sende nogen kommercielle elektroniske meddelelser til nogen modtager, som har afmeldt sig, ophævet sit abonnement eller på anden måde frasagt sig modtagelsen af sådanne meddelelser enten fra dig eller andre, som måtte have bemyndiget dig til at handle på deres vegne.

Kunden / Du må ikke bruge ReQruiting til at sende e-mails med vildledende emnelinjer eller falske eller misvisende overskrifter.

 

Rapporter spam

Hvis du får mistanke om, at ReQruiting har været brugt til udsendelse af spam, bedes du omgående kontakte os på info@reQruiting.com Vi vil så undersøge sagen.